Online SIM là khi có SMS đến, nó đọc ra máy tính đc, từ đó đưa ra API hay chuyển cho người khác xem được. Còn chuyện gửi đi thì ko khó rồi.