Theo anh em Java có đang giãy chết không? Mình thấy nó còn sẽ sống khỏe sống tốt mỗi ngày?