thảo luận - Trở thành full-stack Dev trong 1,5 năm ? | theNEXTvoz