Ví dụ: em post tên "Nam" vào mà trong bảng đó đã có tên Nam rồi thì nó hiện ngay nền màu đỏ để báo sự trùng lặp.