Ngân hàng MB vừa cập nhật bộ nhận diện, mình vẫn thích cái cũ hơn. Mí bạn thấy sao )