thảo luận - Chia sẻ hành trình gần 2 năm đánh đổi để được làm dev của một loser khoa Xây dựng BKHCM. | theNEXTvoz