[Thắc mắc] Dân học Tài chính-Kinh tế bên UK Anh Quốc có hơn gì dân học ở Việt Nam ?? | theNEXTvoz